NIK złożyła zawiadomienia do prokuratury ws. budowy przekopu Mierzei Wiślanej

24 czerwca 2024

Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w czasie budowy przekopu Mierzei Wiślanej, a także zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienia dotyczą przekroczenia uprawnień, naruszenia dyscypliny finansów publicznych i dokonywania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia.

NIK informuje, że jej kontrola wykazała, iż dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w celu realizacji przekopu, zaciągał zobowiązania przekraczające o 157,7 milionów złotych budżet inwestycji. Ze środków budżetowych dokonywał natomiast wydatków na cele pozaprogramowe, a znaczną część skontrolowanych inwestycji „realizował z naruszeniem zasad rzetelności, legalności, gospodarności i celowości”. Oprócz tego Najwyższa Izba Kontroli informuje, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nie ustalił nigdy realnego zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji oraz nie informował Rady Ministrów o wzroście jej kosztów o ponad 100 procent. W ten sposób inwestycja straciła uzasadnienie ekonomiczne. „Minister sprawując nadzór nad działalnością Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nie podejmował interwencji mających na celu doprowadzenie do zgodności działań Dyrektora Urzędu z przepisami obowiązującego prawa, świadomie akceptował takie działania uzasadniając to racjonalnością postępowania, a nawet wprowadził Dyrektora Urzędu w błąd” – napisano w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli. W wyniku złożonych przez NIK zawiadomień, Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w jednej sprawie. Natomiast rzecznik dyscypliny finansów publicznych wystąpił z wnioskiem o ukaranie odpowiedzialnych do przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PARTNERZY

single.php