Polskie MSZ: W nocie do Niemiec jest mowa o odszkodowaniu a nie reparacjach

28 października 2022

Polskie MSZ poinformowało, że w nocie dyplomatycznej skierowanej do Niemiec jest mowa o „odszkodowaniach” a nie o „reparacjach”. Resort dyplomacji zaznaczył w komunikacie, że to pierwsze sformułowanie ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ponadto, że w dokumencie Polska domaga się od rządu Republiki Federalnej Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Tę kwotę – jak podkreślił MSZ – zawarto w nocie i wynika ona z wyliczeń raportu o stratach wojennych z lat 1939-1945, przedstawionego 1 września. Jednocześnie MSZ odniosło się do kwestii publikacji noty dyplomatycznej skierowanej do niemieckiego rządu.
„Ujawnienie opinii publicznej noty skierowanej bezpośrednio do innego państwa byłoby naruszeniem podstawowych zasad dyplomacji. Noty dyplomatyczne nie stanowią informacji publicznej – wynika to jednoznacznie z orzecznictwa polskich sądów” – napisano w komunikacie resortu spraw zagranicznych. Wyjaśniono również, że z notą mogą w każdym czasie zapoznać się wszyscy posłowie i senatorowie w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy dyplomatycznej. W komunikacie resortu dyplomacji czytamy, że w nocie do Niemiec Polska domaga się także „zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd”. Kolejne oczekiwania Warszawy to podjęcie przez RFN systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, a znajdujących się na terytorium Niemiec, zwrotu zrabowanych aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych oraz uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeszy „finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy” oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce. Według informacji MSZ Polska domaga się ponadto pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowania strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech. W nocie – jak zapewnia ministerstwo – znalazło się również oczekiwanie przywrócenia statusu mniejszości narodowej Polakom i osobom polskiego pochodzenia w Niemczech. „W szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego” – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych. Końcowe postulaty Warszawy dotyczą właściwej współpracy w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej oraz podjęcia przez władze niemieckie „skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom”. MSZ poinformowało ponadto, że zgodnie z uchwałą Sejmu rachunek strat wojennych spowodowanych przez ZSRR zostanie przygotowany w oparciu o badania analogiczne do tych, które doprowadziły do sporządzenia raportu o stratach wojennych spowodowanych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej.

PARTNERZY