Sędziowie Trybunału Stanu zawiadamiają m.in. prezydenta i premiera ws. Małgorzaty Manowskiej

13 czerwca 2024

Sędziowie Trybunału Stanu zawiadamiają prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra sprawiedliwości oraz prokuratora krajowego w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Ta, zdaniem autorów pisma, stojąc na czele Trybunału Stanu, nie wykonuje konstytucyjnego obowiązku zwołania pełnego składu Trybunału.

Sędziowie dwukrotnie wzywali Małgorzatę Manowską do przestrzegania prawa i zwołania w jak najszybszym terminie posiedzenia. Na czele sądu dla polityków stoi pierwsza prezes Sądu Najwyższego. W połowie maja dziewięciu sędziów, czyli połowa członków Trybunału Stanu, w piśmie skierowanym do przewodniczącej wskazywało, że zwołanie posiedzenia to jej prawny obowiązek. Sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati mówił wówczas w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że konieczna jest zmiana regulaminu, którą może uchwalić pełen skład Trybunału. W tej kadencji posiedzenia pełnego składu nie było. „Tę sytuację postrzegam jako intencjonalne blokowanie prac TS. Tych prac, które koncentrują się nad zmianą regulaminu. Ta zmiana ma na celu przygotowanie TS do wypełniania jego konstytucyjnych obowiązków, dlatego wezwaliśmy przewodniczącą TS do przestrzegania prawa. Bez względu na to, jakie pełnimy funkcje, mamy obowiązek przestrzegać prawa” – mówił Przemysław Rosati. Pierwsze pismo do Małgorzaty Manowskiej w sprawie zmiany regulaminu trafiło w marcu. Zgodnie z przepisami, posiedzenie w pełnym składzie powinno zostać zwołane w ciągu 45 dni. „45-dniowy termin to jest termin, którym powinno dojść do posiedzenia pełnego składu TS. Niestety pani przewodnicząca nie zwołała pełnego składu TS. Zwróciła się do nas z prośbą, abyśmy uzasadnili projekt uchwały. Zwróciła też uwagę, że to ona ma wyłączną kompetencję do przedłożenia projektu zmiany regulaminu TS” – powiedział sędzia TS. Dlatego autorzy pisma, uprzedzając kroki przewodniczącej, zaproponowali w pierwszym punkcie porządku obrad uchylenie dotychczasowego regulaminu, a w drugim, przyjęcie nowego regulaminu. Ten miałby zapewnić politykom przeprowadzenie rzetelnego postępowania oraz ograniczyć kompetencje przewodniczącej.

PARTNERZY

single.php