Trybunał Konstytucyjny: Przepis o wcześniejszej emeryturze niezgodny z konstytucją

4 czerwca 2024

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis pozwalający na pomniejszenie świadczenia emerytalnego w przypadku, w którym skorzystano z prawa do wcześniejszej emerytury. Oznacza to, że sto pięćdziesiąt tysięcy emerytów będzie mogło wystąpić – zgodnie z orzeczeniem Trybunału – o wypłatę ponad sześćdziesięciu tysięcy złotych rekompensaty za obniżenie emerytury.

Zdaniem Trybunału – mówił sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski – w zaskarżonym przepisie doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. „Zaskarżona regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, w której skarżący nie tylko został zaskoczony pomniejszeniem świadczenia emerytalnego. Także nie miał możliwości, podobnie jak każda osoba, która złożyła wniosek przed 6 czerwca 2012 roku, przewidzieć konsekwencji, które na mocy nowo wprowadzonych przepisów, wiązały się ze skorzystaniem z prawa do wcześniejszego świadczenia. Tego rodzaju legislacja, w ocenie TK, w żaden sposób nie mieści się w ramach wyznaczonych przez art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji” – mówił Justyn Piskorski. Sędzia sprawozdawca dodał, że kobiety z roczników 1949-59 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1949-54, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli – w momencie podejmowania tej decyzji na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego – świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury powszechnej. Zaznaczył, że nie mogli przewidzieć, iż przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia. Skargę rozpoznał skład pięciorga sędziów TK pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz. W marcu Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego, która między innymi zakazuje organom władzy publicznej wykonywania orzeczeń Trybunału. Tydzień temu skład trzech sędziów TK, pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza, uznał uchwałę Sejmu za niezgodną z konstytucją.

PARTNERZY