Minister sprawiedliwości Adam Bodnar apeluje do sędziów

7 lutego 2024

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaapelował do sędziów, aby brali pod uwagę orzecznictwo sądów polskich i trybunałów międzynarodowych, w tym dotyczące statusu sędziów powołanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa.

W komunikacie, umieszczonym na stronach internetowych resortu sprawiedliwości, napisano, że ustawa z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa doprowadziła do sprzecznego z Konstytucją oraz standardami europejskimi upolitycznienia trybu wyboru sędziów-członków KRS. MS twierdzi, że KRS utracił gwarancje niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. W konsekwencji status sędziów powołanych z jego udziałem stał się wadliwy, co znajduje potwierdzenie w szeregu orzeczeń zarówno trybunałów międzynarodowych, jak i polskich sądów. Minister sprawiedliwości przypomniał, że „aktem prawnym najwyższego rzędu jest Konstytucja, następnie umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą Sejmu, kolejno ustawy, wreszcie akty wykonawcze niższego rzędu. „W ostatnich latach zarówno hierarchia aktów prawnych, jak i konstytucyjnie gwarantowany trójpodział władzy uległy zaburzeniu poprzez deprecjację znaczenia szeregu wiążących Polskę umów międzynarodowych oraz znaczące osłabienie gwarancji niezależności sądownictwa. W związku z powyższym, jako minister sprawiedliwości apeluję do sędziów, abyście państwo w swojej pracy orzeczniczej mieli na względzie obowiązujące w Polsce prawo międzynarodowe, zaś dokonując jego wykładni, brali pod uwagę orzecznictwo sądów polskich i trybunałów międzynarodowych, w tym również dotyczące statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie z udziałem obecnej KRS” – napisał Adam Bodnar. Minister podkreślił, że stanowi to niezbędny warunek, aby zagwarantować stronom prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem. Zachęcił też sędziów, aby śledzili orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdyż jest tam około 500 spraw, których tłem są wprowadzone w ostatnich latach zmiany dotyczące polskiego sądownictwa.

PARTNERZY