NIK przedstawił sejmowej komisji ds. samorządu raporty o działaniu państwa w czasie Covid-19

24 stycznia 2024

Z oceną działań państwa w czasie pandemii Covid-19 zapoznała się sejmowa komisja do spraw samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła posłom trzy raporty dotyczące między innymi szpitali tymczasowych, ośrodków pomocy społecznej oraz realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wiceprezes NIK Piotr Miklis poinformował, że przeprowadzono 17 kontroli tematycznie związanych z Covid-19. „Pamiętaliśmy przeprowadzając te kontrole, że oprócz oceny skuteczności działań podejmowanych przez organy władzy, rolą NIK jest także ocena pod kątem zgodności z prawem, gospodarności, celowości i rzetelności. Nie można bowiem w państwie praworządnym przeciwstawiać wymogu działania skutecznego wymogowi przestrzegania prawa i wymogowi gospodarnego dysponowania groszem publicznym. W państwie prawa, nawet nieprzewidziany charakter zadań, nie usprawiedliwia, zdaniem NIK, marnotrawstwa a nagłość zdarzeń nie usprawiedliwia łamania praw obywateli i działań naruszających przepisy” – powiedział wiceprezes NIK. Najlepiej w zaprezentowanych komisji raportach oceniono działania Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Według kontrolerów udało się zwiększyć dostępność dziennych domów pobytu i klubów seniora a rodziny przeżywające trudności uzyskiwały niezbędną pomoc i wsparcie. Mniej przychylnie kontrolerzy wypowiedzieli się na temat szpitali tymczasowych. Wskazali, że odpowiedzialne organy nie przeprowadziły analizy i oceny funkcjonowania takich placówek w czasie pandemii Covid-19. W raporcie zaznaczono, że wydatki na tworzenie i funkcjonowanie szpitali nie zostały w całości rozliczne. NIK bada zagospodarowanie sprzętu nabytego w związku z pandemią. Krytycznie oceniono Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Program Inwestycji Strategicznych. Zdaniem kontrolerów nie wprowadzono przejrzystych działań podziału środków a proces podejmowania decyzji w tym zakresie nie przebiegał transparentnie. W składzie komisji oceniającej wnioski o przyznanie pomocy byli przedstawiciele KPRM i ministerstw a nie było przedstawicieli samorządu terytorialnego. Odnosząc się do zaprezentowanych raportów przewodniczący komisji do spraw samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej przyznał, że lektura jest porażająca. „Jest porażająca, ponieważ na to wszystko co państwo powiedzieliście, szczególnie w odniesieniu do samorządu, należy nanieść te informacje mówiące jasno o tym, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych był wykorzystywany do tego, aby wspierać gminy, powiaty, województwa, samorządy związane z ówczesną partią rządzącą” – mówił poseł Michał Krawczyk. Ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker z Prawa i Sprawiedliwości odnosząc się z kolei do raportu o szpitalach tymczasowych przypomniał, że działania rządu były konieczne, aby uniknąć sytuacji jaka miała w innych państwach. „Jestem przekonany, że wszystkie szpitale tymczasowe powstawały właśnie po to, aby nie dochodziło do takich sytuacji jakie miały miejsce w państwach, w których poziom zachorowań na covid był równie duży jak w Polsce. U nas nie dochodziło do sytuacji, w której lekarze musieli wybierać, którego pacjenta podłączyć do respiratora i być może dzisiaj należy wprowadzić rozwiązania, które pomogą w tym, aby przygotować się na przyszłość ale takie decyzje trzeba było podejmować z dnia na dzień” – powiedział poseł PiS. Także dziś władze Najwyższej Izby Kontroli spotkały się z sejmową komisją do spraw kontroli państwa. Przedstawiono raport dotyczący efektów działania państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków pandemii w gospodarce. Raport nie został przyjęty przez komisję.

PARTNERZY